تبلیغات
گروه برنامه نویسی اورانوس - مطلب هفته ی دوم

گروه برنامه نویسی اورانوس
مطلب هفته ی دوم

در مقداردهی به متغیرهای منطقی ، می توانید از مقادیر Yes  و No یا یك و صفر به جای

True و False استفاده كنید.


و اما برنامه هفته:

* برنامه زیر دو عدد را از ورودی دریافت میكند و سپس حاصلضرب آنها را با كلیك روی دكمه Run محاسبه و چاپ میكند.

برنامه ویژوال بیسیك را اجرا كنید.

دو Commnad Button را به فرم اضافه كرده و مشخصه Name آنها را به ترتیب CmdExit و CmdRun قرار دهید.

حال لازم است كد برنامه را بنویسیم.

برای این كار ابتدا روی دكمه CmdExit دو بار كلیك كرده و كد زیر را بنویسید.

()Private sub cmdExit_Click

                      End

End sub

سپس روی دكمه Cmd Run دوبار كلیك كرده و كد زیر را بنویسید.

()Private Sub CmdRun_Click

    IntNum1 = Inputbox ("Enter First Number", "Get Number1")  ' First Number

IntNum2 = Inputbox ("Enter Second Number" , "Get Number2") ' Second Number

intResult = intNum1 * intNum2

msgbox intNum1 & "*" & intNum2 & "=" & intResult , ,"Result"     'Even

End Sub

سپس برنامه را اجرا كنید و روی دكمه ی Run كلیك كرده تا نتیجه را ببینید.

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 دی 1389 توسط رضا معدن زاده
تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به گروه برنامه نویسی اورانوس می باشد