تبلیغات
گروه برنامه نویسی اورانوس - قسمت چهارم برنامه نویسی ++C

گروه برنامه نویسی اورانوس
با سلام. قسمت چهارم کدهای برنامه نویسی ++C را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

نظرات شما باعث بهتر شدن این وبلاگ می شود.


مثال 5: برنامه ای بنویسید که خروجی زیر را چاپ کند.


* شماره یک را در هنگام کپی به برنامه در خط اول به سمت چپ ببرید. مانند خط دوم


1) odd or even
2) pos or neg or zero
3) sum of two digit
4)exit
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"
void main() {
int a,b;
for(;;) {
clrscr();
cout<<"\n1)odd or even ";
مجموع ارقام
5
cout<<"\n2)pos or neg or zero";
cout<<"\n3)sum of digit";
cout<<"\n4)exit";
cout<<"\nEnter your choose:";
cin>>a;
switch(a) {
case 1:
cin>>b;
if (b%2==0)
cout<<"even";
else
cout<<"odd";
break;
case 2:
cin>>b;
if (b>=0)
cout<<"pos or zero";
else
cout<<"neg";
break;
case 3:
cin>>b;
cout<<b%10+b/10;
break;
case 4:
exit(0);
break;
default:
cout<<"wwwwwwwwwwwwrong"; }
getch(); }}

مثال 6: برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی را بخواند، مجموع ارقام آن را چاپ کند.
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main)(
{
int a,b,c,sum;
cin>>a;
b=a%10;
c=a/10;
sum=b+c;
cout<<sum;
getch();
}

مثال 7: برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی را بخواند، مجموع ارقام آن را چاپ کند.
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main)(
{
int a,b,c,sum;
cin>>a;
b=a%10;
c=a/10;
sum=b+c;
cout<<sum;
getch();
}

مثال 8: برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی را بخواند، مجموع ارقام آن را چاپ کند.
#include "iostream.h"
#include "conio.h"
void main)(
{
int a,b,c,sum;
cin>>a;
b=a%10;
c=a/10;
sum=b+c;
cout<<sum;
getch();
}
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 دی 1389 توسط رضا معدن زاده
تمامی حقوق این وبلاگ متعلق به گروه برنامه نویسی اورانوس می باشد